THE ARTIST

Ieva: A Latvian, Canadian Painter

My work is a direct representation of my personality - those are my thoughts, my opinions, my attitude, emotions and feelings. My paintings are like a mirror, showing me and the world around me - my world. I freely play with colours and techniques, so my work is so varied. I consciously change my painting techniques and styles, because I'm always interesting to learn and discover new things. My art is a conversation with you and with myself.

Mani darbi ir tiešs manas personības attēlojums - tās ir manas domas, mans viedoklis, mana attieksme, emocijas un sajūtas. Manas gleznas ir spogulis, kurā atspoguļojos es un pasaule, kas ir man apkārt - mana pasaule. Es brīvi spēlējos ar krāsām un tehnikām, tāpēc mani darbi ir tik dažādi. Es apzināti mainu glezniecības tehniku un stilus, jo man vienmēr ir interesanti baudīt un macīties mākslu. Mana māksla ir saruna ar jums un ar sevi pašu.